همکاری ها و موافقت نامه ها
تفاهم نامه بین مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی
تفاهم نامه بین مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی و مرکز تحقیقات کولورکتال

تفاهم نامه بین مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی و دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکیتفاهم نامه بین مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم ومرکزپزشکی مقایسه ای و تجربی و مرکز تحقیقات بیومدیکال مقایسه ای

 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025