آیین نامه ها و فرم ها
  

مقررات مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 • ارائه درخواست کتبی از استاد راهنما یا مجری طرح جهت دریافت حیوان و کار در این مرکز با ذکر شماره مصوب از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز الزامی است.
 • ارائه اصل فیش واریزی هزینه حیوان و نگهداری آن ، واریز شده به حساب درآمد اختصاصی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز الزامی است.
 • در صورت نیاز به خروج حیوان از این مرکز دریافت قبض خروج و تحویل آن به نگهبانی الزامی است.
 • به همراه داشتن وسایل مصرفی مورد نیاز طرح و پایان نامه (سرنگ،ماسک،دستکش،الکل،پنبه،داروی بیهوشی،فرمالین و ... ) بر عهده دانشجو می باشد.
 • دریافت برچسب قفس و چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی از مدیریت مرکز و تحویل فرم تکمیل شده پس از پایان پروژه به مدیریت مرکز الزامی است.
 • دریافت حیوان آزمایشگاهی از کارشناس مربوطه مستقر در حیوان خانه در ایام غیر تعطیل و فقط ساعات 11 الی 14 امکان پذیر است.
 • ورود دانشجو به داخل اتاق های حیوان خانه ممنوع می باشد.
 • درج مشخصات دانشجو روی برچسبها و نصب آن بر روی قفسهای مربوطه الزامی است.
 • نقل و انتقال قفسها بین طبقات مرکز برعهده دانشجو میباشد.
 • نظافت میز کار، در طول مدت زمان کار عملی در این مرکز برعهده دانشجو می باشد.
 • حذف برچسب قفسها پس از اتمام طول دوره کار در این مرکز و ارائه قفس خالی به کارشناس مربوطه الزامی است.
 • ساعت کار مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 8 الی 14:30 بوده و خارج از این زمان هماهنگی با مدیریت مرکز جهت انجام کار و استفاده از وسایل الزامی است.
 • کار با حیوانات آزمایشگاهی در روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی به دلیل تعطیلی مرکز ، بر عهده دانشجو می باشد.
 • رعایت شئونات اسلامی در این مرکز الزامی است.

    چک لیست متقاضیان انجام طرح یا پایان نامه در بخش حیوانات آزمایشگاهی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی
    فرم تعهدات مجری طرح/ پایان نامه در قبال مقررات مرکز 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025