اطلاعات تماس

مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی

شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالن های سینا و صدرا، مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی

تلفن :
07132341025  و 07132336648

فاكس :
07132341025    

پست الکترونیکی :
CCEM@sums.ac.ir  
 

  
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025