بخش تكثير، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

 این بخش علاوه بر تجهیزات لازم جهت تکثیر و پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی (از جمله قفس های معمولی نگهداری حیوانات دراندازه های مختلف، ظروف آبخوری و ...)، مجهز به قفس های متابولیک می باشد. 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025