تجهیزات آزمایشگاه گیاهان دارویی


این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های ذیل میباشد:

 • روتاری
 • اسپکتروفتومتر
 • همزن ورتکس
 • ترازوی دیجیتال
 • PH متر
 • بن ماری
 • دسیکاتور متصل به پمپ خلاء
 • هیتر کیسه ای بزرگ و کوچک
 • هیتر سنگی
   
 • سانتریفیوژ
 • آون
 • انکوباتور خشک
 • میکروسانتریفیوژ
 •   
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025