رئیس مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربیدکتر امین درخشان فر
متخصص پاتولوژی مقایسه ای
استاد - هیئت علمی پژوهشی
ایمیل
derakhshanfar@sums.ac.ir:

 

 

 

 
 

 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025