مدیر داخلی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی  
دکتر محجوب واحدی                  
دکترای حرفه ای دامپزشکی
ایمیل : mahjoobvahedi@yahoo.com

 

 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025