اعضا هیئت علمی و کارشناسان مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی


دکتر داوود مهربانی
دکترای تخصصی پاتولوژی
 عضو هیئت علمی

 
    

 
  
  
     
مهندس ابوذر ولی زاده
کارشناس ارشد کامپیوتر
کارشناس آزمایشگاه پاتولوژِی و مسئول وب سایت
    
     

محمد حیدری                         
کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کارشناس بخش جراحی

 
  

فرهاد کوه پیما                   
کارشناس علوم آزمایشگاهی
مسئول آزمایشگاه گیاهان دارویی
 
 یاسر اسدی
کارشناس دامپزشکی
کارشناس بخش جراحی

 
       
ا
 
 
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025