کارکنان بخش تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی


 خلیل زارع              
کارشناس ارشد انگل شناسی
مسئول بخش تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
 

  
 فخرالدین جعفری
متصدی امور تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

 
 حمیدرضا پرآور
متصدی امور تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
 
 اسماعیل مرادی
متصدی امور تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

 
 مجید آهوپای
متصدی امور تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی


 
 
 

 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025