اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی درتاریخ 22/8/1393و21/8/1393

برگزاری کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ  16/2/1394و15/2/1394

برگزاری کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی  در تاریخ 27/5/1394 و26/5/1394


جلسه با حضورکارشناسان اداره رادیولوژی دانشگاه  : مهندس ایزدی - دکتر برهان حقیقی - دکتر جلی
ودکتر درخشان فر در خصوص راه اندازی بخش رادیولوژی مرکز 19/5/1394

بازدید معاون محترم پژوهشی و قائم مقام ایشان از بخش های مرکز 11/8/1394

بازدید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بخش های مرکز 23/8/1394

برگزاری کارگاه اصول کارباحیوانات آزمایشگاهی در تاریخ و27/8/1394 و26/8/1394
بازدید هیات بورد مهندسی بافت وزارتخانه از بخش های مرکز25/9/1394

جلسه هیات امنای مرکزدر تاریخ 13/10/1394

برگزاری کارگاه اصول کارباحیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 27/11/1394 و28/11/1394
برگزاری نخستین همایش ملی کاربردی مدلهای حیوانی
در پژوهشهای تجربی پزشکی در تاریخ 26/1/1395
 


    
بازدید دکتر شهاب الدین سروی رئیس موسسه حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بخش های مرکز در تاریخ 28/1/1395

بازدید هیات بورد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
از بخش های مرکز در تاریخ 6/2/1395

بازدید هیات بورد تخصصی حشره شناسی از بخش های مرکزدرتاریخ 1395/2/29


برگزاری کارگاه اصول کاربا حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 15/8/1395 و 16/8/1395


برگزاری کارگاه اصول کاربا حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 1395/9/20 و1395/9/21

برگزاری کارگاه اصول کارباحیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 1395/10/25و 1395/10/26

برگزاری کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 1396/2/23 و 1396/2/24
برگزاری کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 1396/5/8 و1396/5/9برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی روشهای آماده سازی و تهیه مقاطع بافتی                   ( هیستوتکنیک )
با همکاری مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی ، مرکز بیومدیکال مقایسه ای و مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریو لوژی در تاریخ 1396/5/12

برگزاری کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 11/9/1396و12/9/1396

----------------------------------------------------------------------------------------

 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025