فرآیندهای ارائه خدمات

الف-مراحل تحویل حیوانات آزمایشگاهی به متقاضیان مجری طرح تحقیقاتی یا پایان نامه :

1- مجری محترم طرح بایستی درخواست خود را شامل عنوان، شماره طرح، نام، شماره تماس و ایمیل مجریان و دانشجوی مربوطه، نوع، جنس، سن، و تعداد حیوان درخواستی، تاریخ درخواست و تاریخ یا تاریخ های مورد نظر دریافت حیوان را به مرکز ارسال نماید.

2- متقاضی می بایست حداقل 1/3 هزینه حیوان درخواستی را طبق جدول هزینه ها به شماره حساب بانک ملت 460120000000003213942657  با کد شناسه 24178804105 به نام درآمد اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز واریز نماید و فیش آن را ارسال نماید. ویا متقاضی میتواند از امکانات دستگاه کارت خوان موجود در مرکز استفاده نماید.

3- پس از ثبت درخواست متقاضی و ارسال فیش، تاریخ اولین نوبت تحویل حیوانات توسط مسئول بخش تکثیر و پرورش از طریق تلفن یا ایمیل به اطلاع مجری یا دانشجوی مربوطه خواهد رسید.

4- متقاضی بایستی در تاریخ مقرر جهت دریافت حیوان به مرکز مراجعه نماید. بدیهی است حداکثر 10 روز پس از این تاریخ حیوانات به سایر متقاضیان تحویل و در صورت درخواست شخص متقاضی نوبت جدیدی به وی ارائه می گردد.

5- جهت تسهیل و تسریع کار ضروری است متقاضی قبل از مراجعه به مرکز جهت دریافت حیوان درخواستی هماهنگی لازم را با مسئول بخش تکثیر و پرورش بعمل آورد.

6- درصورتیکه شخص متقاضی قادر به تحویل گرفتن حیوانات درخواستی در تاریخ مقرر نباشد بایستی حداقل دو هفته قبل از موعد تعیین شده مراتب را به مسئول بخش تکثیر و پرورش اطلاع داده و نوبت جدید دریافت نماید.

7-چنانچه شخص متقاضی مایل است حیوان مورد نیاز خود را در نوبت های متوالی تحویل گیرد، در اولین مراجعه، نوبت های بعدی توسط مسئول بخش تکثیر و پرورش، برحسب شرایط موجود تعیین خواهد شد.

8- درصورتیکه این مرکز به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر حیوانات درخواستی را تحویل دهد، در اولین زمان ممکن مراتب را به اطلاع متقاضی خواهد رساند.


نحوه فروش حیوانات آزمایشگاهی جهت مطالعات پایلوت:
فرد متقاضی با در دست داشتن تقاضای کتبی استاد راهنما به مدیر مرکز مراجعه می نماید. در مورد خرگوش و خوکچه هندی تا 5 سر و در مورد سایر حیوانات آزمایشگاهی تا 10 سر و بر حسب نوبت حیوانات درخواستی تحویل می گردد. هزینه ها مطابق با لیست اعلام شده و از طریق شماره حساب فوق الذکر اخذ می گردد.

نحوه تامین حیوانات آزمایشگاهی جهت کلاس های آموزشی دانشگاه: استاد و یا گروه آموزشی حداقل 3 هفته قبل از برگزاری کلاس خود، تقاضای خود را کتبا به مدیر مرکز ارسال می نماید. مدیر مرکز در صورت وجود حیوان درخواستی در زمان مقرر حیوانات را ارائه نموده، هزینه های مربوطه را به معاونت پژوهشی اعلام می کند.

نحوه تامین حیوانات آزمایشگاهی جهت کارگاه ها: مسئول برگزاری کارگاه حداقل 1 ماه قبل از برگزاری کارگاه تقاضای کتبی خود را به  مدیر مرکز ارائه می نماید. مدیر مرکز در صورت وجود حیوانات درخواستی نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می کند. مسئول کارگاه هزینه های مربوطه را به شماره حساب فوق الذکر واریز و فیش آن را به مدیر مرکز ارائه نموده و در تاریخ مقرر حیوانات درخواستی را تحویل می گیرد.

نحوه استفاده از فضا و امکانات مرکز جهت کارگاهها و کلاس های آموزشی: مسئول برگزاری کارگاه و یا مدرس ذیربط حداقل 1 ماه قبل تقاضای کتبی خود را با ذکر جزئیات امکانات درخواستی به مدیر مرکز ارائه می نماید. مدیر مرکز پس از کنترل نمودن سایر برنامه های مرکز و احیانا هزینه هایی که بایستی پرداخت گردد، موافقت خود را اعلام می نماید.

نحوه استفاده از آزمایشگاه عصاره گیری از گیاهان: شخص متقاضی تقتضای کتبی خود را به مدیر مرکز ارائه و از طریق ایشان به کارشناس آزمایشگاه معرفی می گردد. کارشناس آزمایشگاه هزینه های مربوطه و روش کار در هر مورد از عصاره گیری را به شخص متقاضی اعلام می نماید.

نحوه همکاری مرکز دراستفاده از حیوانات بزرگتر(سگ) در تحقیقات تجربی پزشکی: بر اساس مکاتبه شماره 20807/93 مورخه 3/1/93فرد پژوهشگر بایستی با تماس با فردی که در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری مسئول نگهداری سگ ها می باشد هماهنگی لازم را انجام دهد و هزینه های لازم را بپردازد. نام و تلفن فرد مسئول در آن بیمارستان توسط مدیر مرکز در اختیار فرد متقاضی قرار داده می شود. همچنین  حمل و نقل حیوانات مورد آزمایش و هزینه های مربوطه بر عهده پژوهشگر می باشد. سایر فعالیت هایی که در مرکز بایستی انجام گردد، تعیین زمان، مهیا نمودن وسایل و اعلام هزینه ها توسط مدیر مرکز انجام می شود.

نحوه تامین غذای حیوانات آزمایشگاهی سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها: متقاضی تقاضای کتبی خود را حداقل 1 ماه قبل به مدیر مرکز اعلام و مدیر مرکز در تاریخ مناسب غذای درخواستی را تحویل و لیست هزینه ها را به معاونت پژوهشی اعلام می نماید.

  دستور العمل معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص پرداخت کلیه هزینه های حیوانات آزمایشگاهی مرتبط با مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی توسط محققین :
 


ب-فرایند عصاره گیری ومراحل سفارش به شرح زیر میباشد:

ج-فرایند تهیه لام و بلوک به شرح زیر میباشد :

- درخواست کتبی به مرکز ارسال شود.

- مراجعه به آقای ابوذر ولی زاده کارشناس زیربط درروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14


 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025