1-هزینه های حیوانات آزمایشگاهی


 

2-هزینه انواع روشهای استخراج (عصاره گیری-اسانس گیری-روغن گیری) و تهیه ژل و پماد :


3-هزینه تهیه بلوک و لام : 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025