معرفی کتب و نشریات:

الف) کتب
 
 
  


 
پاتولوژی مقایسه ای عفونت های انگلی

نویسنده : دکتر امین درخشان فر
 
تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی (جلد اول موش آزمایشگاهی)

تالیف: دکتر علیرضا محجل نائبی- دکتر جواد محمودی- دکتر سیامک ریحانی راد 
مبانی حقوق حیوانات مورد استفاده در امور علمی
Principles of Animal Rights in Scientific Studies
گردآوری: دکتر سیاوش احمدی نوربخش
روش های مقیدکردن حیوانات آزمایشگاهی و خانگی

پدید آورندگان : دکتر سردار جعفری شوریجه - دکتر امین تمدن
  تاکسیدرمی کاربردی

نویسنده : مهندس علیرضا ولی زاده


 
 
 
 
Animal Models of Human Inflammatory Skin Diseases
Edited by Lawrence S. Chan
  
Animal Models of Human Cognitive Aging
Edited by Jennifer L. Bizon ، Alisa G. Woods
 
Animal Models in Toxicology
Edited by Shayne C. Gad
Animal Models in Cardiovascular Research
David R. Gross


Animal Models of Drug Addiction
Edited by Mary C. Olmstead

Principles of Laboratory Animal Science
Editors: L.F.M. Van Zutphen, V. Baumans, A.C. Beynen


ب) نشریات


The Journal of Experimental Medicine

www.jem.rupress.org

World Journal of Experimental Medicine

www.wjgnet.com/2220-315X

Journal of Experimental and Integrative Medicine

www.jeim.org

Clinical and Experimental Medicine

www.link.springer.com/journal/10238

Experimental Biology and Medicine

www.ebm.sagepub.com

Experimental & Molecular Medicine

www.nature.com/emm

American Journal of Clinical and Experimental Medicine

www.sciencepublishinggroup.com/j/ajcem

Comparative Medicine

https://www.aalas.org/publications/comparative-medicine

Journal of Comparative Effectiveness Research

www.futuremedicine.com/loi/cer

Comparative Clinical Pathology

www.springer.com/medicine/pathology/journal/580

Journal of comparative laboratory medicine

www.search.library.wisc.edu/catalog/ocm04613856

Journal of Comparative Pathology

www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-pathology

Journal of Biomedical Science

www.jbiomedsci.com

British Journal of Biomedical Science

https://www.ibms.org/go/media/.../british-journal-biomedical-science

Journal of the American Association for Laboratory Animal Science

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/817      

Laboratory Animals
      
     www.an.sagepub.com      
      

 Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science

biomedicum.ut.ee/sjlas/editorial.html

Iranian Biomedical Journal

www.ibj.pasteur.ac.ir
 

Archives of Razi Institute

www.archrazi.com/index.php?slc_lang=en&sid=1

International Journal of Clinical and Experimental Medicine

www.ijcem.com

 

 

 
 
مركز پزشكي مقایسه ای و تجربی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ،خیابان نشاط، جنب سالنهای
سینا و صدرا
مرکز
پزشکی مقایسه ای و تجربی
تلفکس: 07132341025